فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1170 - آداب نماز شب و شب زنده داران

قال علی - علیه السلام -:
اما اللیل فصافون اقدامهم، تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء دائهم. فاذا مروا بایة فیها تشویق رکنوا الیها طمعاً و تطلعت نفوسهم الیها شوقاً، و ظنوا انها نصب اعینهم، و اذا مروا بایة فیها تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا انها زفیر جهنم و شهیقها فی اصول اذانهم فهم حانون علی اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم یطلبون الی الله فی فکاک رقابهم. و اما النهار فحلماء علماء ابرار اتقیاء؛
(پرهیزکاران) به هنگام شب برپا می خیزند و آیات قرآن را با دقت و تأمل می خوانند و با خواندن و اندیشیدن در آن خود را محزون می سازند و می کوشند که با آن، درد خود را درمان کنند هرگاه به آیه ای برسند که شوق انگیز و امید آفرین، باشد به آن طمع ورزند و مشتاقانه به آن نگرند؛ گویی پاداشی که آن آیه بازگو می کند در برابر دیدگان آنهاست و چون به آیه ای برسند که در آن ترس و بیم است، گوش دل خویش را می گشایند که گویی فریاد و فغان اهل دوزخ در کنار گوش آنهاست، قامت خود را در مقابل حق خم می کنند و پیشانی و کف دست و زانوان و سر انگشتان را بر زمین می نهند و از خداوند بزرگ آزادی خویش (را از آتش دوزخ) درخواست می کنند و به هنگام روز، شکیبا و دانا و نیکوکار و پرهیزکار می باشند.
(نهج البلاغه، خطبه 193، الدلیل، ج 2، ص 997)

1171 - شب زنده داری

قال علی - علیه السلام -:
نعم عون العبادة السهر؛
شب زنده داری برای عبادت کمک خوبی است.
(منتخب الغرر، ص 49)

1172 - نور دائم از بیداری شب

قال عیسی - علیه السلام -:
طوبی للذین یتهجدون من اللیل اولئک. الذین یرثون النور الدائم من اجل انهم قاموا فی ظلمة اللیل؛
خوشا به حال کسانی که شب را بیدار می مانند اینانند که نور دائم را به پاداش شب زنده داری به ارث می برند.
(میزان الحکمه، ج 10، ص 234).