فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1161 - نماز شب، سرگرمی مؤمن

قال الباقر - علیه السلام -:
لهو المؤمن فی ثلاثة اشیاء،: التمتع بالنساء، و مفاکهة الاخوان، و الصلوة باللیل؛
سرگرمی و انس مؤمن در سه چیز است:
1 - بهره مندی از زنان.
2 - حضور در بزم (مشروع) برادران.
3 - نماز در نیمه شب؛
(سفینةالبحار، ج 2، ص 519)

1162 - بی بهره از نماز شب

قال علی - علیه السلام -:
و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العناء حبذاً نوم الاکیاس؛
چه بسا شب زنده داری که از عبادت شبانه خود، جز رنج و بی خوابی بهره ای نبرد خوشا خواب عارفان زیرک.
(نهج البلاغه، ج 145)

1163 - وقت انجام نماز شب

عن حسین بن علی بن بلال، قال، - علیه السلام -:
کتبت الیه فی وقت صلاة اللیل فکتب - علیه السلام - عند زوال اللیل و هو نصفه افضل فان فات فی اوله و اخره جائز؛
حسین بن علی بن بلال می گوید: به امام نوشتم که وقت خواندن نماز شب در چه موقع است؟ امام در پاسخ نوشت: نیمه شب بهتر است، و اگر در این فرصت نخواندی، اول شب یا آخر شب هم می توانی بخوانی.
(التهذیب، ج 2 ص 118)