فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1146 - تفسیر آیه نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
ان ناشئة اللیل... قال: هی القیام فی آخر اللیل؛
امام در تفسیر آیه همانا پدیده شب و به پا خاستن برای نماز شب منظور قیام برای نماز شب در آخر است.
(نورالثقلین ج 5، ص 449)

1147 - استجابت دعا در نماز وتر

قال الصادق - علیه السلام -:
یستجاب الدعاء فی اربعة مواطن: فی الوتر و بعد الفجر و بعد الظهر و بعدالمغرب؛
دعا در چهار وقت به اجابت می رسد:
1 - در نماز وتر؛
2 - بعد از فجر صادق؛
3 - بعد از ظهر؛
4 - بعد از مغرب.
(اصول کافی، ج 4، ص 226)

1148 - ذکر العفو در قنوت نماز وتر

قال الصادق - علیه السلام -:
و کان علی بن الحسین سید العابدین - علیه السلام - یقول: العفو العفو ثلاثمأة مرة فی الوتر فی السحر؛
امام زین العابدین - علیه السلام - در قنوت نماز وتر در وقت سحر سیصد بار العفو می گفت.
(وسائل الشیعه، ج 4، ص 610)