فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1145 - کم شدن روزی

قال موسی بن جعفر - علیه السلام -:
فاذا حرم صلاة اللیل حرم بها الرزق؛
زمانی از خواندن نماز شب محروم شد، رزق و روزی حلال او کاسته می شود.
(قصارالجمل، ج 1، ص 392، بحارالانوار، ج 87، ص 146)

1146 - تفسیر آیه نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
ان ناشئة اللیل... قال: هی القیام فی آخر اللیل؛
امام در تفسیر آیه همانا پدیده شب و به پا خاستن برای نماز شب منظور قیام برای نماز شب در آخر است.
(نورالثقلین ج 5، ص 449)

1147 - استجابت دعا در نماز وتر

قال الصادق - علیه السلام -:
یستجاب الدعاء فی اربعة مواطن: فی الوتر و بعد الفجر و بعد الظهر و بعدالمغرب؛
دعا در چهار وقت به اجابت می رسد:
1 - در نماز وتر؛
2 - بعد از فجر صادق؛
3 - بعد از ظهر؛
4 - بعد از مغرب.
(اصول کافی، ج 4، ص 226)