فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1135 - نماز مستحبی در خلوت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
صلاة التطوع حیث لا یراه من الناس احد، مثل خمس و عشرین یراه الناس؛
نماز مستحبی در خلوت و دور از چشم دیگران، برابر است با بیست و پنج نماز در جایی که مردم او را می بینند.
(کنزالعمال، ج 7، حدیث 21346)

1136 - بیداری شب مایه قرب الهی

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ان قیام اللیل قربة الی الله؛
بیداری شب انسان را به خدا نزدیک می کند.
(بحارالانوار، ج 87، ص 122)

1137 - نماز شب سبب ورود به بهشت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
افشوا السلام، و صلوا الارحام، و اطعموا الطعام، و صلوا باللیل، و الناس نیام، تدخلوا الجنة بسلام؛
(باسلام کرن) سلام را میان مردم شایع کنید صله رحم به جای آورید اطعام کنید و در شب که همگان در خوابند به نماز برخیزید تا به سلامتی داخل بهشت گردید.
(بحارالانوار، ج 87، ص 159)