فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1089 - رضوان خدا

عن الرضا - علیه السلام -:
رضوان الله الصلوة باللیل؛
نماز شب، رضوان (خشنودی) خدا را به همراه دارد.
(من لایحضره الفقیه، ج 1 ص 412)

1090 - گناه باعث محرومیت از نماز شب

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الرجل یذنب فیحرم صلوة اللیل؛
هرآینه انسان مرتکب گناهی می شود و در نتیجه ، از نماز شب محروم می گردد.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 422)

1091 - فواید نماز

قال علی - علیه السلام -:
قیام اللیل مصححة للبدن و تمسک باخلاق النبیین و رضی رب العالمین؛
برخاستن برای نماز شب موجب تندرستی و پایبندی به اخلاق پیغمبران است و خدا را خشنود می کند.
(میزان الحکمه، ج 5، ص 421)