فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

96 - اوقات نماز شب

ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معک؛
پروردگار تو می داند که تو مقداری کمتر از دو ثلث شب را و کمتر از (مجموع) نصف و ثلث آن را به پا می خیزی و گروهی از کسانی که با تو هستند.
(سوره مزمل، آیه 20)

97 - نماز شب و نافله صبح

و من اللیل فسبحه و ادبار النجوم؛
(همچنین) به هنگام شب او را تسبیح کن و به هنگام پشت کردن ستارگان و طلوع صبح.
(سوره طور، آیه 49)

98 - تسبیح خدا در شب

و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلاً طویلاً؛
و در شبانگاه برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی (سوره دهر آیه 26)