فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

94 - نماز شب از ویژگیهای عبادالرحمن

والذین یبتون لربهم سجداً و قیاماً؛
کسانی که شب را برای پروردگارشان در حال سجده و قیام بیتوته می کنند.
(سوره فرقان آیه 64)

95 - قیام در دل شب

یا ایها المزمل، قم اللیل؛
ای جامه خواب به خود پیچیده، به هنگام شب برخیز.
(سوره مزمل، آیات 1 و2)

96 - اوقات نماز شب

ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معک؛
پروردگار تو می داند که تو مقداری کمتر از دو ثلث شب را و کمتر از (مجموع) نصف و ثلث آن را به پا می خیزی و گروهی از کسانی که با تو هستند.
(سوره مزمل، آیه 20)