فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

فصل بیستم: فضایل و آثار نماز شب

آیات:

93 - وصف شب زنده داران (دانایان)

امن هو قانت اناء اللیل ساجداً و قائماً یحذر الاخرة و یرجوا رحمة ربه؛
آیا کسی که خاضع است (به خدا) در ساعتهای شب در حال سجده و به پا خاسته، از آخرت می ترسد و رحمت پروردگار خود را امید می برد.
(سوره زمر، آیه 9)