فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1081 - فضیلت نماز مستحبی

عن ابی جعفر - علیه السلام - قال
انه لیتقرب الی بالنافلة حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به ویده التی یبطش بها؛
به درستی که بنده من با نمازهای نافله به من تقرب جوید تا آن که او را دوست بدارم پس چون او را دوست بدارم، گوش او شوم که با آن بشنود و چشم او بشوم که با آن ببیند و زبان او گردم که با آن سخن گوید و دست او شوم که با آن (به خشم و تندی) بگیرد.
(اصول کافی، ج 2، ص 352)

1082 - رفع مشکلات به وسیله نماز

فی الحدیث:
الرسول - صلی الله علیه و آله - اذا اصاب اهله خصاصة: قوموا الی الصلوة و قال: بهذا أمر ربی؛
هنگامی که مشکلی برای اهل خانواده پیش می آمد، (برای رفع آن) رسول خدا (ص) می فرمود: برخیزید نماز (مستحبی) بخوانید و بعد فرمود: این دستور خدای من است.
(قصار الجمل، ج 1 ص 386)

1083 - تقرب با نماز مستحبی

قال الصادق - علیه السلام -:
ما یتقرب الی عبد من عبادی بشی ء احب الی مما افترضت علیه، و انه یتقرب الی بالنافلة حتی احبه. فاذا احببته کنت اذا سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها. ان دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته؛
بنده ای از بندگان من به من نزدیک نمی شود به چیزی (عملی) که نزد من محبوب تر باشد از آنچه بر او واجب کرده ام و همانا بنده به وسیله نافله به من نزدیک می شود تا آن جا که او را دوست بدارم چون دوستش داشتم، گوش او هستم که بدان می شنود و چشمش که بدان می بیند و زبانش که با آن سخن می گوید و دستش که باآن می گیرد، اگر مرا بخواند، جوابش می دهم و چنانچه از من (چیزی) بخواهد، عطایش خواهم نمود.
(اصول کافی، ج 4 ص 53، حدیث 7)