فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1079 - ارجحیت نماز واجب

قال علی - علیه السلام -:
لا قربة بالنوافل اذا اضرت بالفرائض؛
اگر نمازهای مستحبی به نمازهای واجب ضرر برساند، موجب قرب به خداوند نخواهد شد.
(الحیاة، ج 1، ص 318)

1080 - نماز مستحب در خلوت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
صلاة الرجل تطوعاً حیث لا یراه الناس تعدل صلاته علی اعین الناس خمساً و عشرین؛
نماز مستحبی که در مکانی دور از دید مردم خوانده شود، از نظر ثواب و ارزش معنوی معادل با بیست و پنج نماز است که در معرض دید مردم به جا آورده شود.
(نهج الفصاحه، حدیث 1847)

1081 - فضیلت نماز مستحبی

عن ابی جعفر - علیه السلام - قال
انه لیتقرب الی بالنافلة حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به ویده التی یبطش بها؛
به درستی که بنده من با نمازهای نافله به من تقرب جوید تا آن که او را دوست بدارم پس چون او را دوست بدارم، گوش او شوم که با آن بشنود و چشم او بشوم که با آن ببیند و زبان او گردم که با آن سخن گوید و دست او شوم که با آن (به خشم و تندی) بگیرد.
(اصول کافی، ج 2، ص 352)