فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1072 - علت ضرورت نماز نافله

قال الباقر - علیه السلام -:
انما جعلت النافلة لیتم بها ما افسده من الفریضة؛
همانا (نماز) نافله را به این جهت قرار دادند که کاستی های نماز واجب را جبران کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 20)

1073 - قبولی نافله با انجام فریضه

قال الباقر - علیه السلام -:
انما تقبل النافلة بعد قبول الفریضة؛
به درستی که نماز نافله زمانی مورد قبول است که (نماز) فریضه مورد قبول واقع شود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 20)

1074 - گرسنه و نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
من جاع فلیتوضأ و یصلی رکعتین ثم یقول: یا رب انی جائع فاطعمنی فانه یطعم من ساعته؛
هرکه گرسنه شود، وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند، سپس بگوید: پروردگارا! من گرسنه ام به من غذا عطا فرما (بداند که) بلافاصله به او طعام داده می شود.