فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1071 - سبب قبولی نافله

قال الباقر - علیه السلام -:
و اذا لم یؤد الرجل الفریضه لم تقبل منه النافله؛
اگر کسی نماز واجب به جا نیاورد، نافله او مقبول نیست.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 20)

1072 - علت ضرورت نماز نافله

قال الباقر - علیه السلام -:
انما جعلت النافلة لیتم بها ما افسده من الفریضة؛
همانا (نماز) نافله را به این جهت قرار دادند که کاستی های نماز واجب را جبران کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 20)

1073 - قبولی نافله با انجام فریضه

قال الباقر - علیه السلام -:
انما تقبل النافلة بعد قبول الفریضة؛
به درستی که نماز نافله زمانی مورد قبول است که (نماز) فریضه مورد قبول واقع شود.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 20)