فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1063 - اکتفا به واجبات

عن الحسن العسکری - علیه السلام -:
ان للقلوب اقبالا و ادباراً فاذا اقبلت فاحملوها علی النوافل و اذا ادبرت فاقصروها علی الفرائض؛
به درستی که قلب گاهی آماده و گاهی خسته است، زمانی که قلب شما آمادگی داشت و با نشاط و سرحال بود، آن را به انجام نوافل وادارید، و زمانی که خسته بود، به واجبات اکتفا کنید.
(مستدرک الوسائل، ج 1، ص 177)

1064 - شیعه علی و کثرت نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
انما شیعة علی کثیرة صلاتهم، کثیرة تلاوتهم للقرآن؛
شیعیان و پیروان خط علی زیاد نماز می گزارند، و زیاد تلاوت قرآن می کنند.
(صفات الشیعه، ص 436)

1065 - پرهیز از سستی در نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
ایاکم و الکسل و ان ربکم رحیم یشکر القلیل. ان الرجل لیصلی الرکعتین تطوعاً یرید بهما وجه الله فیدخله الله بهما الجنة؛
از سستی دوری کنید، زیرا پروردگار شما مهربان است و اندک را می پذیرد هرآینه مرد دو رکعت نماز مستحبی برای خدا می خواند و خداوند به سبب این دو رکعت، او را وارد بهشت می کند.
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 30، اصول وافی، ج 2، ص 61)