فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1061 - نمازهای واجب و مستحبی

قال الحسن بن علی - علیه السلام -:
اذا اضرت النوافل بالفریضة فارفضوها؛
هرگاه نمازهای مستحبی به نمازهای واجب ضرر رسانید، آنها را ترک کنید.
(تحف العقول، ص 267)

1062 - تأثیر نماز مستحبی

قال موسی بن جعفر - علیه السلام -:
صلوة النوافل قربان الی الله لکل مؤمن؛
نمازهای مستحبی هر مؤمنی را به خداوند متعال نزدیک می نماید.
(تحف العقول، ص 297)

1063 - اکتفا به واجبات

عن الحسن العسکری - علیه السلام -:
ان للقلوب اقبالا و ادباراً فاذا اقبلت فاحملوها علی النوافل و اذا ادبرت فاقصروها علی الفرائض؛
به درستی که قلب گاهی آماده و گاهی خسته است، زمانی که قلب شما آمادگی داشت و با نشاط و سرحال بود، آن را به انجام نوافل وادارید، و زمانی که خسته بود، به واجبات اکتفا کنید.
(مستدرک الوسائل، ج 1، ص 177)