جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

1057 - نماز و ترازوی اعمال

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -::
الصلوة میزان فمن اوفی استوفی؛
نماز ترازوی (اعمال) است هر کسی بیشتر به جا آورد بیشتر بهره می برد.
(فروع کافی، ج 3، ص 267).

1058 - اهمیت نماز مستحبی

حدیث قدسی:
ما تقرب العبد الی بشی ء افضل مما افترضت علیه، و ان العبد لیتقرب الی بالنوافل حتی احبه؛
بهترین چیزی که بنده را به من نزدیک می کند، فرایضی است که بر او واجب گرانیده ام و بنده با به جای آوردن نافله به قدری به من نزدیک می شود که او را دوست دارم.
(اصول کافی، ج 1، ص 352)

1059 - نماز و رفع حاجت

قال الصادق - علیه السلام -:
اذا اردت حاجة فصل رکعتین وصل علی محمد و آل محمد و سل تعطه هنگام حاجت، دو رکعت نماز بخوان و بر پیغمبر و آل او درود فرست و حاجتت را بخواه که به تو داده می شود.
(فروع کافی، ج 3، ص 479)