فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

ان العبد لیرفع له من صلاته نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها فما یرفع له الا ما قبل علیها بقلبه و انما امروا بالنوافل لیتم لهم ما نقصوا من الفریضة؛

نمازی که بنده به جا می آورد، گاهی نصف و گاهی یک سوم و گاهی یک چهارم و گاهی یک پنجم آن بالا برده می شود، زیرا بالا برده نمی شود مگر آن نمازی که با توجه و حضور قلب باشد، مردم مأمور به انجام نمازهای مستحب شده اند تا نقص نمازهای واجب آنان توسط مستحباب جبران شود.
(بحارالانوار، ج 87، ص 28)

1057 - نماز و ترازوی اعمال

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -::
الصلوة میزان فمن اوفی استوفی؛
نماز ترازوی (اعمال) است هر کسی بیشتر به جا آورد بیشتر بهره می برد.
(فروع کافی، ج 3، ص 267).

1058 - اهمیت نماز مستحبی

حدیث قدسی:
ما تقرب العبد الی بشی ء افضل مما افترضت علیه، و ان العبد لیتقرب الی بالنوافل حتی احبه؛
بهترین چیزی که بنده را به من نزدیک می کند، فرایضی است که بر او واجب گرانیده ام و بنده با به جای آوردن نافله به قدری به من نزدیک می شود که او را دوست دارم.
(اصول کافی، ج 1، ص 352)