فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1055 - عبادت چهار شب

عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی - علیه السلام - قال
کان یعجبه ان یفرغ نفسه اربع لیال من السنة، اول لیلة من رجب و لیلة النحر و لیلة الفطر و لیلة النصف من شعبان؛
امام صادق - علیه السلام - از پدرش حکایت نموده است که امیرالمؤمنین (ع) شیفته آن بود که در چهار شب از سال، فارغ البال به عبادت بپردازد، شب اول رجب و شب های عید فطر و قربان و شب نیمه شعبان.
(وسائل الشیعه، ج 5، ج 139)

فصل نوزدهم: اهمیت نمازهای مستحبی

آیه: