فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1054 - خطبه نماز عید

قال الرضا - علیه السلام -:
انما جعلت الخطبة فی یوم الجمعة فی اول الصلاة و جعلت فی المعیدین بعد الصلاة، لان الجمعة امر دائم و یکون فی الشهور و السنة کثیراً، و اذا کثر علی الناس ملوا و ترکوا و لم یقیموا علیها و تفرقوا. عنه والعید انما هو فی السنة مرتین و هو اعظم من الجمعه و الزحام فیه اکثر و الناس فیه ارغب، فان تفرق، بعض الناس بقی ء عامتهم؛
به این دلیل خطبه نمازهای جمعه قبل از نماز و خطبه های عید پس از نماز ایراد می شود که نماز جمعه در طول ماه و سال زیاد تکرار می شود و به همین دلیل مردم از حضور در تمام مراسم و همه بخش های آن خسته می شوند و برای شنیدن خطبه ها نمی شینند، اما نماز عید در طول سال دو بار برگزار می شود و ازدحام و حضور مردم نیز در آن بیشتر، و مردم برای شرکت در آن مشتاق ترند و اگر تعدادی هم بعد از نماز متفرق شوند، اکثریت آنان خواهند ماند.
(وسائل الشیعه، ج 5، ص 112)

1055 - عبادت چهار شب

عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی - علیه السلام - قال
کان یعجبه ان یفرغ نفسه اربع لیال من السنة، اول لیلة من رجب و لیلة النحر و لیلة الفطر و لیلة النصف من شعبان؛
امام صادق - علیه السلام - از پدرش حکایت نموده است که امیرالمؤمنین (ع) شیفته آن بود که در چهار شب از سال، فارغ البال به عبادت بپردازد، شب اول رجب و شب های عید فطر و قربان و شب نیمه شعبان.
(وسائل الشیعه، ج 5، ج 139)

فصل نوزدهم: اهمیت نمازهای مستحبی