فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1041 - نماز در تاریکی

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
ما صلت امرأة صلوة احب الی الله من صلواتها فی اشد بیتها ظلمة؛
نمازی که زن در تاریکترین گوشه خانه خود به جا آورد، از همه نمازهای او نزد خداوند محبوبتر است.
(نهج الفصاحه، م 2558، ص 536)

فصل هیجدهم: انواع نماز

آیات: