فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1030 - سه گروه از وجوب نماز جمعه معافند

قال علی - علیه السلام -:
الجمعة واجبة علی کل مؤمن الا الصبی، و المرأة والعبد والمریض؛
نماز جمعه بر هر فرد مؤمن واجب است، مگر بر کودک، زن، بنده و مریض.
(مستدرک الوسائل، ج 6، ص 10)

1031 - تشویق خانواده برای نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اطرفوا اهالیکم فی کل یوم جمعة بشیی ء من الفاکهة، حتی یفرحوا بالجمعة؛
روز جمعه برای خانواده خود میوه تازه بخرید، تا برای آمدن نماز خرسند گردند.
(مستدرک الوسائل، ج 6 ص 61)

1032 - تشویق فرزندان برای نماز جمعه

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
اشتروا لصبیانکم اللحم و ذکروهم یوم الجمعة؛
با سیاستهای تشویقی، اهمیت و روز جمعه را به فرزندانتان یادآوری کنید.
(مستدرک الوسایل، ج 6، ص 99)