فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

1008 - عمر جوانی در حال عبادت

قال رسول الله- صلی الله علیه و آله -:
ان الله یحب اشاب الذی یفنی شبابه فی طاعة الله؛
خداوند جوانی را که عمر خود را در عبادت خدا به سر می برد، دوست دارد.
(کنزالعمال، ج 43060)

1009 - صرف جوانی در عبادت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
یا اباذر: ما من شاب ترک الدنیا و افنی شبابه فی طاعة الله الا اعطاه الله اجر اثنین و سبعین صدیقاً؛
ای ابوذر! هیچ جوانی ترک دنیا و لذایذ آن را نمی کند و جوانی خویش را در اطاعت و عبادت پروردگار بزرگ صرف نمی نماید، مگر آن که خداوند اجر و پاداش هفتاد و دو صدیق به او اعطاء می فرماید.
(مکارم الاخلاق، ص 466)

1010 - لطف الهی بر عبادات جوان

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -:
سبعة یظلهم الله فی ظلة یوم لا ظل الا ظلة: الامام العادل و شاب نشأ فی عبادة الله؛
خداوند هفت گروه را در سایه رحمت خود جای می دهد، روزی که سایه ای جز سایه او نیست: اول زمامداران دادگر و دوم جوانی که در عبادت خداوند پرورش یافته باشند.
(نهج الفصاحه، حدیث 1732)