فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

84 - نماز و هجرت

ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوة:
پروردگارا من بعضی فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه ای که حرم تو است ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند.
(سوره ابراهیم، آیه 37)

85 - وظایف والدین در آموزش نماز

و أمر اهلک بالصلوة و اصطبر علیها؛
اهل خود را به خواندن نماز امر کن و بر ادای آن شکیبا باش.
(سوره طه آیه 132)

86 - دعوت خانواده به نماز

و کان یأمر اهله بالصلوة و الزکوة و کان عند ربه مرضیاً؛
او همواره خانواده خود را به نماز و زکات دعوت می کرد و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.
(سوره مریم، آیه 55)