فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

آیات:

84 - نماز و هجرت

ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوة:
پروردگارا من بعضی فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه ای که حرم تو است ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند.
(سوره ابراهیم، آیه 37)

85 - وظایف والدین در آموزش نماز

و أمر اهلک بالصلوة و اصطبر علیها؛
اهل خود را به خواندن نماز امر کن و بر ادای آن شکیبا باش.
(سوره طه آیه 132)