فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

999 - اقتدای حضرت عیسی (ع) به امام زمان (عج)

قال السدی:
یجتمع المهدی - علیه السلام - و عیسی بن مریم - علیه السلام - فیجی ء وقت الصلوة فیقول المهدی لعیسی: تقدم، فیقول عیسی: انت اولی بالصلوة. فیصلی عیسی ورائه مأموماً؛
در حدیث آمده است: پس از ظهور امام زمان (عج) عیسی بن مریم (ع) در کنار امام حاضر می شود و امام به او می فرماید: جماعت را امام باش! ولی او می گوید: تو به این امر سزاوارتری، و خود به عنوان مأموم پشت سر امام مهدی (عج) به نماز می ایستد.
(متخب الاثر، ص 479، تذکرة الخواص، ص 377)

فصل هفدهم: نماز در خانواده

آیات: