فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

79 - حضرت شعیب (ع) و نماز

قالو یا شعیب اصلوتک تأمرک ان نترک ما یعبد اباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید؛
گفتند: ای شعیب! آیا نمازت تو را دستور می دهد که ما آنچه را پدرانمان می پرستیدند، ترک گوییم و آنچه رامی خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟ تو مرد بردبار و رشیدی هستی.
(سوره هود، آیه 87)

80 - نماز در آیین حضرت عیسی (ع)

و اوصانی بالصلوة والزکوة ما دمت حیاً؛
عیسی گفت: خداوند به من سفارش کرده تا زنده ام نماز و زکات را به پای دارم.
(سوره مریم، آیه 31)

81 - پیامبر اسلام (ص) و نماز

فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین؛:
و به ستایش پروردگارت تسبیح کن (و از نمازگزاران باش) و دایم به پرستش و عبادت خدای خود مشغول باش تا لحظه مرگ تو فرا رسد.
(سوره حجر، آیات 98 - 99)