فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

78 - نماز حضرت زکریا (ع)

هو قائم یصلی فی المحراب؛:
حضرت زکریا (ع) در محراب ایستاده مشغول نماز بود.
(سوره آل عمران، آیه 38)

79 - حضرت شعیب (ع) و نماز

قالو یا شعیب اصلوتک تأمرک ان نترک ما یعبد اباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید؛
گفتند: ای شعیب! آیا نمازت تو را دستور می دهد که ما آنچه را پدرانمان می پرستیدند، ترک گوییم و آنچه رامی خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟ تو مرد بردبار و رشیدی هستی.
(سوره هود، آیه 87)

80 - نماز در آیین حضرت عیسی (ع)

و اوصانی بالصلوة والزکوة ما دمت حیاً؛
عیسی گفت: خداوند به من سفارش کرده تا زنده ام نماز و زکات را به پای دارم.
(سوره مریم، آیه 31)