فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

77 - اسحاق و یعقوب (ع) و نماز

و وهبنا له اسحق و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة و کانوا لنا عابدین؛
ما به ابراهیم اسحاق و فرزندزاده اش یعقوب را عطا کردیم و همه را صالح و شایسته و لایق مقام نبوت قرار دادیم، و آنان را به پیشوایی خلق برگزیدیم تا مردم را هدایت کنند، و هر کار نیکو را از انواع عبادات و خیرات مخصوصاً اقامه نماز و ادای زکات را به آنان وحی کردیم و ایشان برای ما بندگان سر به فرمان بودند.
(سوره انبیاء، آیات 72، و 73)

78 - نماز حضرت زکریا (ع)

هو قائم یصلی فی المحراب؛:
حضرت زکریا (ع) در محراب ایستاده مشغول نماز بود.
(سوره آل عمران، آیه 38)

79 - حضرت شعیب (ع) و نماز

قالو یا شعیب اصلوتک تأمرک ان نترک ما یعبد اباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید؛
گفتند: ای شعیب! آیا نمازت تو را دستور می دهد که ما آنچه را پدرانمان می پرستیدند، ترک گوییم و آنچه رامی خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟ تو مرد بردبار و رشیدی هستی.
(سوره هود، آیه 87)