فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

904 - آثار تعقیب نماز صبح

ما استنزل الرزق بشی ء مثل التعقیب فیما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس؛
چیزی رزق آفرین تر از تعقیب بین نماز صبح و طلوع آفتاب نیست.
(وسائل الشیعه، ج 4 ص 1036)

فصل شانزدهم: نماز معصومین (ع)

آیات: