فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

74 - دعا برای بیماران

امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء؛
آیا جز او کسی هست که دعای بیچاره و درمانده را اجابت نماید و عذاب را برطرف سازد.
(سوره نمل، آیه 61)

75 - دعا در پنهانی

ادعو ربکم تضرعاً و خفیة انه لا یحب المعتدین؛
خدا را به تضرع و زاری و در پنهانی بخوانید (و بر خلق ستم روا مدارید) که خداوند ستمکاران را دوست ندارد.
(سوره اعراف، آیه 55).

احادیث: