فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

73 - پاسخ دعا

و اذا سألک عبادی من عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون؛
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال می کنند (بگو) من نزدیکم! دعای دعا کننده را، به هنگامی که مرا می خواند، پاسخ می گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند (و به مقصد برسند).
(سوره بقره، آیه 186)

74 - دعا برای بیماران

امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء؛
آیا جز او کسی هست که دعای بیچاره و درمانده را اجابت نماید و عذاب را برطرف سازد.
(سوره نمل، آیه 61)

75 - دعا در پنهانی

ادعو ربکم تضرعاً و خفیة انه لا یحب المعتدین؛
خدا را به تضرع و زاری و در پنهانی بخوانید (و بر خلق ستم روا مدارید) که خداوند ستمکاران را دوست ندارد.
(سوره اعراف، آیه 55).