فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

71 - اجابت از طرف خداوند

ادعونی استجب لی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین:
مرابخوانید که شما را اجابت خواهم کرد، آنان که از پرستش من سر باز می زنند، بزودی در حالی که خوار باشند وارد دوزخ خواهند شد.
(سوره مؤمن آیه 60)

72 - هنگام زیان دعا می کند

و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا؛
هنگامی که انسان را زیابی رسد، پروردگار خود را می خواند و به سوی او باز می گردد.
(سوره زمر، آیه 8)

73 - پاسخ دعا

و اذا سألک عبادی من عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون؛
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال می کنند (بگو) من نزدیکم! دعای دعا کننده را، به هنگامی که مرا می خواند، پاسخ می گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند (و به مقصد برسند).
(سوره بقره، آیه 186)