فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

70 - تعقیب نماز

فاذا قضیتم الصلوة فاذکروا الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبکم فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلوة ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً:
و هنگامی که نماز را به پایان رسانیدید، خدا را یاد کنید در حال ایستادن و نشستن و به هنگامی که به پهلو خوابیده اید، و هر گاه آرامش یافتید (و حالت خوف زایل گشت) نماز را به (صورت معمول) انجام دهید، زیرا نماز وظیفه ثابت و معینی برای مؤمنان است.
(سوره نساء، آیه 103)

71 - اجابت از طرف خداوند

ادعونی استجب لی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین:
مرابخوانید که شما را اجابت خواهم کرد، آنان که از پرستش من سر باز می زنند، بزودی در حالی که خوار باشند وارد دوزخ خواهند شد.
(سوره مؤمن آیه 60)

72 - هنگام زیان دعا می کند

و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا؛
هنگامی که انسان را زیابی رسد، پروردگار خود را می خواند و به سوی او باز می گردد.
(سوره زمر، آیه 8)