داستانهای شیرین و خلاصه مصائب جانسوز چهارده معصوم (علیهم السلام)

نویسنده : علی گلستانی

بازی کودکانه و جالب

(ابو رافع) یکی از اصحاب نزدیک پیامبر صصمی گوید من در دوران کودکی با حسین (علیه السلام) که او نیز کودک بود سنگ بازی می کردیم گودال کوچکی در زمین کنده و سنگی کروی شکل را از فاصله معین بر طرف آن گودال می غلطاندیم هر گاه سنگ هر کدام داخل گودالمی افتاد او برنده می شد و شرط ما این بود که هر کس برنده شد اندکی بر پشت بازنده (به صورت سجده) سوار گردید این بازی در آن عصر معمول بود و هر گاه من برنده می شدم به او عرض می کردم مرا به پشت حمل کن ایشان در پاسخ می فرمود: آیا بر پشت کسی سوار می شوی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) او را بر پشتش سوار کرده است من با شنیدن این خسن گذشت می کردم بار دیگر به بازی ادامه می دادم وقتی که حسین (علیه السلام) برنده میشد عرض می کردم تو را بر پشتم سوار نمی کنم همان گونه که تو مرا سوار نکردی در پاسخ می فرمود آیا راضی نیستی که کسی را بر پشت سوار کنی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) او را بر پشتش سوار می کند در این هنگام او را بر پشتم سوار می کردم.
همان مدرک، ص 72.

محبت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به دوستی حسین (علیه السلام)

روزی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با جمعی از اصحاب عبور می کردند در مسیر راه دند چند نفر کودک با هم بازی می کنند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کنار یکی از ان ها نشسته و به او بسیار محبت کرد و بین دو چشم او را بوسید سپس از آن جا گذشتند بعضی از حاضران از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسیدند چرا در میان آن کودکان به یکی از آن ها آن همه محبت کردید پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود روزی این کودک را دیدم با حسین (علیه السلام) بازی می کند و خاک زیر پای حسین را بر می دارد و به صورش می مالد از این رو که او پسرم حسین (علیه السلام) را دوست می دارد من نیز او را دوست دارم و جبرئیل به من خبر داد که این کودک از یاران حسین (علیه السلام) در حادثه کربلا خواهد شد مرحوم شیخ جعفر شوشتری نقل کرده که احتمال درد آن کودک حبیب بن مظاهر بوده باشد.
منتخب التواریخ، ص 278.

مقام ارجمند حسین (علیه السلام)

روزی حسین (علیه السلام) (در دوران کودکی) در آغوش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بود و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از او نوازش می کرد و او رامی خنداند عایشه یکی از همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به آن حضرت عرض کردای رسول خدا چقدر اینکودک را دوست داری و با دیدار او شاد می شوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود چرا با او دوست نباشم و با دیدار او شاد نگردم با این که او میوه قلب و نور چشمم می باشد و امتم او را خواهند کشت کسی که بعد از وفاتش مرقدش را زیارت کند خداوند ثوابیک حج مستحبی از حج های مرا برای زیارت کننده می نویسد.
عایشه گفت به راستی ثواب یک حج از حج هایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بلکه ثواب دو حج عایشه گفت به راستی ثواب دو حج پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود بلکه ثواب سه حج این سئوال و جواب هم چنان تکرار شد تا این که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند خداوند ثواب 90 حج من را با ثواب عمره های آن ها به زیارت کننده مرقد حسین (علیه السلام) خواهد داد.
سیره چهارده معصوم، ص 312؛ اقتباس از کامل الزیاره، ص 68.