فهرست کتاب


آشنایی با علوم اسلامی جلد سوم:اصول فقه

متفکر شهید استاد مرتضی مطهری‏‏‏‏‏‏‏‏

درس نهم

ابواب ورؤوس مسائل فقه(4)

احکام

قسم چهارم از چهار قسم ابواب فقهی، چیزهایی است که محقق حلی آنها را احکام اصطلاح کرده است. احکام در اینجا تعریف خاص ندارد، آنچه که نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع، محقق آن را حکم اصطلاح کرده است. محقق می گوید: احکام دوازده کتاب است: