فهرست کتاب


آشنایی با علوم اسلامی جلد سوم:اصول فقه

متفکر شهید استاد مرتضی مطهری‏‏‏‏‏‏‏‏

درس هفتم: ابواب و رؤوس مسائل فقه (2)

محقق میگوید: قسم دوم عقود است و مشتمل بر پانزده کتاب است:
1. کتاب التجارة. در این کتاب درباره خرید و فروش، شرایط طرفین معامله (یعنی خریدار و فروشنده) و شرایط عوضین، شرایط عقد یعنی صیغه معامله، و همچنین درباره انواخ خرید و فروشها: معامله نقد، معامله نسیه که جنس نقد است و پول مدت دارد، معامله سلف که عکس آن است یعنی پیش فروش است: پول نقد دریافت میشود و جنس مدت دار است، بحث میشود. البته معامله ای که همجنس و هم پول هر دو مدت دار باشد باطل است. و همچنین در باب بیع درباره مرابحه، مواضعه، تولیة بحث میشود. مقصود از مرابحه در اینجا این است که شخصی معامله می کند و بعد با گرفتن یک مقدار سود معامله را به دیگری واگذار میکند. و مواضعه بر عکس است، یعنی معامله را با مقداری کسر و تحمل ضرر به دیگری واگذار میکند. و تولیه این است که معامله را بدون سود و زیان به دیگری واگذار می نماید.

2. کتاب الرهن

رهن یعنی گرو. احکام گرو گذاشتن و گرو گرفتن در این باب فقهی بیان میشود.

3. کتاب مفلس

مفلس یعنی ور شکسته، یعنی کسی که دارائیش وافی به دیونش نیست. حاکم شرعی برای رسیدگی به دیون چنین شخصی او را ممنوع التصرف میکند تا دقیقاً رسیدگی شود و دیون طلبکاران به قدر امکان پرداخت شود.