فهرست کتاب


آشنایی با علوم اسلامی جلد سوم:اصول فقه

متفکر شهید استاد مرتضی مطهری‏‏‏‏‏‏‏‏

عبادات

اکنون ما ابواب و رؤوس مسائل فقهی را به ترتیب شرایع محقق حلی و به نقل از آن کتاب ذکر میکنیم.
عبادات
محقق ده کتاب عبادات را به این ترتیب ذکر میکند:

1. کتاب الطهارة.

طهارت بر دو قسم است: طهارت از خبث یا آلودگیهای ظاهری و جسمی و عارضی، و طهارت از حدث یعنی آلودگی معنوی طبعی. طهارت از خبث عبارت است از تطهیر بدن یا لباس یا چیز دیگر از امور ده گانه ای که اصطلاحاً نجاسات خوانده می شوند از قبیل: بول، غائط، خون، منی، میته و غیره، و طهارت از حدث عبارت است از وضو و غسل و تیمم که شرط عبادات از قبیل نماز و طواف است و با یک سلسله اعمال طبیعی مانند خواب، ادرار، جنابت و غیره باطل میشود و باید تجدید شود.

2. کتاب الصلوة.

در این کتاب درباره نمازهای واجب یعنی نمازهای یومیه نماز عیدین، نماز میت، نماز آیات، نماز طواف و نمازهای نافله یعنی نمازهای مستحبی از قبیل نوافل یومیه و غیره، و درباره شرایط و ارکان و مقدمات و موانع و قواطع و خلل نماز، و همچنین درباره انواع نماز از قبیل نماز حاضر و نماز مسافر و یا نماز فرادی و نماز جماعت، یا نماز اداء و نماز قضاء به تفصیل بحث میشود.