فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - اظهار ارادت به پیامبر و ائمه معصومین، علیهم السلام، در هر روز و خصوصاً عرض ارادت به پیشگاه صاحب الامر (عج) و مولی الموحدین شهید ماه خدا.
2 - تقویت عشق و محبت انوار مقدسه وجود آنان بوسیله عمل نمودن به اوامر و اجتناب از نواهی آنها در زندگی
3 - کوشش فراوان و دعا در معرفت روز افزون نسبت به آنها - علیهم الصلاه و السلام -

جدول مراقبه: توجه به اینکه ولایت جان همه عبادتهاست

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 100 و 101

...................) Anotates (.................
1) صحیفه نور، ج 15، ص 69
2) خطبه شعبانیه پیامبر مکرم اسلام (ص)
3) جهاد اکبر ص 38
4) جهاد اکبر، ص 37
5) جهاد اکبر، ص 37
6) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 210
7) اربعین حدیث، حدث 1، ص 22.
8) آداب الصلاه، ص 156.
9) اربعین حدیث تحدیث 20، ص 325.
10) سوره زمره، آیه 3.
11) آداب الصلوه، ص 160.
12) سوره شعرا، آیه 88، 89
13) شرح حدیث جنود عقل و جهل - ص 397
14) جهاد اکبر، ص 38 و 39.
15) سوره ی انسان، آیه 21.
16) آداب الصلوه - ص 185 و184
17) اربعین حدیث، حدیث 29، ص 499
18) اربعین حدیث، حدیث 29، ص 498
19) آداب الصلاه، ص 182
20) ادا الصلاه، ص 194
21) آداب الصلاه، ص 191 و 192
22) منارل السائرین، قسم البدایات، باب التفکر.
23) آداب الصلاه، ص 203 تا 204.
24) آداب اصلاه، ص 203 تا 204.
25) آدال الصلاه ص 209 - 208
26) آداب اصلاه، ص 196ت 195
27) آداب الصلاه ص 197.
28) آداب الصلاه، ص 199.
29) آداب الصلاه، ص 201
30) سوره محمد (ص)، ایه 24
31) آداب الصلاه، ص 202 -201
32) جهاد اکبر، ص 39 و 40.
33) سوره واقعه، آیه 52 و 53
34) سوره محمد، آیه 15
35) بحار، ج 73، ص 79ت، امام صادق (علیه السلام)

36) منیه المرید، ص 96
37) علم الیقین، ج 2، ص 1033
38) آداب الصلاه، ص 96 و97
39) سوره آل عمران، آیه 92
40) اربعین حدیث، حدیث 29، ص 493
41) اربعین حدیث، حدیث 29، ص 490
42) سوره آل عمران، آیه 92
43) جهاد اکبر، ص 40 و041
44) اربعین حدیث، حدیث اول، ص 20
45) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 154
46) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 157 و 158
47) اربعین حدیث، حدیث 17، ص 275
48) آداب الصلاه، ص 375
49) اربعین حدیث، حدیث 17، ص 276 و 277
50) فلاح السائل، ص 127
51) آداب الصلاه - ص 113 و 114

52) آداب الصلاه، ص 112
53) آداب الصلاه، ص 111
54) سوره انفال، آیه 205
55) سوره همزه، آیه 7
56) اربعین حدیث، حدیث 17، ص 276
57) اربعین حدیث، حدیث 17 ص 277 و 278
58) سوره انبیاء، آیه 87
59) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 125
60) آداب الصلاه، ص 358
61) وعده دیدار، چاپ پنجم، ص 123
62) اربعین حدیث، حدیث اول، ص 25
63) برداشتهایی از سیره امام خمینی (ره)، جلد 1، ص 95.
64) همان، منبع، ص 71.
65) برداشتهایی از سیره عملی امام (ره)، ج 1، ص 33
66) بحار الانوار، جلد 87، ص 28
67) اربعین حدیث، حدیث 29، ص 487
68) از نصایح حضرت امام (ره) به جوانان
69) اربعین حدیث، حدیث 29، ص 496
70) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 139
71) آداب الصلاه، ص 36 و 37
72) سوره ابراهیم، آیه 14
73) سوره زمر، آیه 69
74) اربعین حدیث، ص 152
75) سوره بقره، آیه 211
76) سوره کهف، آیه 49
77) اربعین حدیث، حدیث 1، ص 20 و 21
78) سوره زلزال، آیه 7 و 8
79) سوره آل عمران، آیه 30
80) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 141
81) جهاد اکبر ص 39 و 40
82) اربعین حدیث، حدیث 29، ص 473 و 474
83) اربعین حدیث، حدیث 29، ص 474
84) اربعین حدیث، حدیث 29 - ص 475
85) مفاتیح الجنان، فصل هفتم، دعای دوازدهم، دعای امام زمان (عج )
86) سوره ممتحنه، آیه 4
87) عیون اخبار الرضا، ج 1، باب 28، ص 297
88) سوره روم، آیه 30
89) تفسیر البرهان، ج 3، ض 262، ح 19
90) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 100
91) اربعین حدیث، حدیث 29، ص 480
92) اربعین حدیث، حذیث 8، ص 150
93) آداب الصلاه، ص 326
94) سوره هود، آیه 112
95) آداب الصلوه، ص 327
96) آداب الصلوه، ص 334