فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

لیله القدر شب وصال نبی ختمی:

شاید لیله القدر برای آن صاحب قدر شده است که شب وصال نبی ختمی و لیله وصول عاشق حقیقی به محبوب خود است(93).

لیله القدر شب تقدیر آجال و ارزاق،...

چون لیله القدر لیله توجه تام ولی کامل و ظهور سلطنت ملکوتیه او است، به توسط نفس شریف ولی کامل امام هر عصر و قطب هر زمان - که امروز حضرت بقیه الله فی الارضین، سیدنا و مولانا و امامنا و هادینا، حجه بن الحسن العسکری ارواحنا لمقدمه فداء است، تغییرات و تبدیلات در عالم طبع واقع شود؛ پس هر یک از جزئیات طبیعت را خواهد بطیی ءالحرکه کند، و هر یک را خواهد سریع کند، و هر رزقی را خواهد توسعه دهد، و هر یک را خواهد تضییق کند و این اراده، اراده حق است و ظل و شعاع اراده ازلیه و تابع فرامین الهیه است. چنانچه ملائکه الله نیز از خود تصرفی ندارند و تصرفات همه، بلکه تمام ذرات وجود، تصرف الهی و از آن لطیفه غیبیه الهیه است - فاستقم کما امرت(94)-(95)

روایتی در فضیلت شب قدر:

از پیغمبر منقول است که فرمود:گشوده شود درهای آسمان در شب قدر، پس ، نیست بنده ای که نماز بخواند در آن مگر آن که بنویسد خدای تعالی از برای او به هر سجده ای درختی در بهشت که اگر سیر کند سواری در سایه آن صد سال، تمام نکند آن را. و به هر رکعتی (رکوعی) خانه ای در بهشت از در و یاقوت و زبرجد و لؤلؤ. و به هر آیه ای تاجی از تاجهای بهشت. و به هر تسبیحی مرغی از نفایس مرغها. و به هر جلسه ای درجه ای از درجات بهشت. و به هر تشهدی غرفه ای از غرفه های بهشت؟ و به هر سلامی حله ای از حله های بهشت. و وقتی منفجر شود عمود صبح، عطا کند او را خداوند از زنهای با الفت و انس که پستانهای آنها از زیر جامه برجسته و پیدا باشد، و از کنیزهای خوش خلق مهذب، و از پسرهای مخلد، و از طائرهای نجیب، و از ریحانهای معطر، و نهرهای جاری، و نعمتهای رضایت بخش، و تحفه ها و هدیه ها و خلعتها و کرامتها، و آنچه نفس اشتها داشته باشد و چشم لذت یابد. و شماها در آن مخلد هستید(96).
بدون معرفت و اظهار محبت و ارادت به انسان کامل خصوصاً ساحت قدس ولایت، تلاشها و رنجها پیش برنده نخواهد بود.