فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

میزان کمال در ورع:

و باید دانست که به حسب روایات شریفه، میزان در کمال ورع اجتناب از محارم الله است؛ و هر کس اجتناب از محرمات الهیه کند از ورع دارترین مردم به شمار آید. پس، این امر را شیطان در نظرت بزرگ نکند و تو را مأیوس ننماید، زیرا که عادت آن ملعون است که انسان را از راه یأس به شقاوت ابدی می اندازد(84).
مهمتر از هر چیز این است که این ماه را برای خویش خراب نکنیم تا از برکاتش محروم نمانیم؛ چرا که همه فضای این ماه مملو از برکات ربوبی است. بخدا باید پناه برد که با دستهای خویش بر سر سفره اکرام الهی بی حرمتی نکنیم:
اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدی و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املأ قلوبنا بالعلم و المعرفه و طهر بطوننا من الحرام و الشبهه و اکفف ایدینا عن الظلم والسرقه و اغضض ابصارنا عن الفجور و الخیانه و اسدد اسماعنا عن اللغو و الغیبه...(85)

توصیه های عملی:

1 - پرهیز از اعتماد بر نفس و طرح و برنامه های خویش.
2 - پناه بردن به خداوند از بازماندن و درماندن در طریق و طلب مدام توفیق ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر(86).
3 - همیشه بعد از بهره گرفتن از همه ابزار و امکانات، توفیق و تأثیر آن را خاضعانه و عابدانه از منبع فیوضات مسئلت کنیم.

جدول مراقبه: دوری و اجتناب از حرامهای الهی

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 93