فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

جدول مراقبه: توجه به اینکه شیاطین در بند و زندانی اند

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 89

26 - دوری و اجتناب از حرامهای الهی

متن: قال امیر المؤمنین (علیه السلام): فقمت، فقلت یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر؟ فقال یا ابالحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله عزوجل
ترجمه: امیر المومنین (علیه السلام) می فرمایند: من بلند شدم و گفتم: ای رسول خدا افضل اعمال در این ماه چیست؟ پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای ابالحسن! افضل اعمال در این ماه دوری از حرامهای خداوند عزوجل است.
ورع در معنای اصطلاحی خود نگاهداری کامل و آخرین مرتبه حفظ نفس از ارتکاب گناهان، همراه با غلبه ترس از لغزش و خطاست؛ البته ورع حقیقتی است که برای مردم در مراتب مختلفی تحقق پیدا می کند، چنانچه ورع عامه مردم اجتناب از گناهان کبیره و ورع خواص اجتناب از مشتبهات و ورع اهل زهد اجتناب از مباحات و ورع اهل سلوک ترک توجه به دنیا و ورع مجذوبین ترک مقامات و ورع اولیاء اجتناب از توجه به غایات است.
آنچه در این مقام باید دانست آن است که ورع از محارم الله پایه تمام کمالات معنویه و مقامات اخرویه است؛ و از برای هیچ کس مقامی حاصل نشود، مگر به ورع از محارم الله و قلبی که دارای ورع نباشد، به طوری زنگار و کدورت او را فرا می گیرد که امید نجات بسا باشد که از آن منقطع گردد. صفای نفوس و صقالت آنها به ورع است. و این منزل برای عامه مهمترین منازل است، و تحصیل آن از مهمات مسافر طریق آخرت است(82).
عبادات برون ورع از درجه اعتبار ساقط است و معلوم است نکته بزرگ عبادات، که انقیاد نفس و ارتیاض آن است و قهر ملکوت است بر ملک و طبیعت، بدون ورع شدید و پرهیزگاری کامل حاصل نشود. نفوسی که مبتلا به معاصی خدا هستند. نقشی در آنها صورت نگیرد و نقاشی بی فایده است تا صفحه را از کدورات و کثافات پاک و صاف نکنی، نقاشی نتوان کرد. پس، عبادات، که صورت کمالیه نفس است، بدون صفای نفس از کدورت معاصی فایده ای نکند؛ و صورتی است بی معنی و قالبی است بی روح(83).

میزان کمال در ورع:

و باید دانست که به حسب روایات شریفه، میزان در کمال ورع اجتناب از محارم الله است؛ و هر کس اجتناب از محرمات الهیه کند از ورع دارترین مردم به شمار آید. پس، این امر را شیطان در نظرت بزرگ نکند و تو را مأیوس ننماید، زیرا که عادت آن ملعون است که انسان را از راه یأس به شقاوت ابدی می اندازد(84).
مهمتر از هر چیز این است که این ماه را برای خویش خراب نکنیم تا از برکاتش محروم نمانیم؛ چرا که همه فضای این ماه مملو از برکات ربوبی است. بخدا باید پناه برد که با دستهای خویش بر سر سفره اکرام الهی بی حرمتی نکنیم:
اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدی و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املأ قلوبنا بالعلم و المعرفه و طهر بطوننا من الحرام و الشبهه و اکفف ایدینا عن الظلم والسرقه و اغضض ابصارنا عن الفجور و الخیانه و اسدد اسماعنا عن اللغو و الغیبه...(85)