فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

جهنم باطن اعمال زشت بنی انسان:

ای بیچاره انسان! جهنم و عذابهای گوناگون عالم ملکوت و قیامت صورتهای عمل و اخلاق خودتست. تو به دست خود، خویشتن را دچار ذلت و زحمت کردی و می کنی، تو با پای خود به جهنم می روی و به عمل خود، جهنم درست می کنی. جهنم نیست جز باطن عملهای ناهنجار تو. ظلمتها و وحشتهای برزخ و قبر و قیامت نیست جز ظل ظلمانی اخلاق فاسده و عقاید باطله بنی الانسان:
فمن یعمل مثقال ذره خیراًیره و من یعمل مثقال ذره شراًیره(78)
امیر المومنین (علیه السلام) می فرماید: این آیه شریفه، محکمترین آیات است. و ظاهر این آیه شریفه آن است که خود عمل خوب و بد را می بینیم.
در آیه 30 آل عمران فرماید: یوم تجد کل نفس ما عملت ما عملت من خیر محضراً و ما عملت من سوء(79)
اگر اعمال بنی الانسان نبود و صورتهای غیبی عملهای زشت ما نبود، جهنمی نبود و همه عالم غیب برد و سلامت بود(80).
از ابواب جهنم همین هواهای نفسانی و لذت طلبیهای مادی است که خداوند در این ماه ترک عمومی آن را حکم فرموده است تا انسان طعم حیات انسانی و کرامت نفسانی را بچشد.

توصیه های عملی:

1 - توجه به این اصل که ترک هواهای نفسانی و خود پرستی، ریشه خدا پرستی است.
2 - کمتر نمودن توجه به دنیا و افزودن توجهات به آخرت
3 - تحقق و تدبر در آیات قرآن جهت فهم و تصور عذابهای جهنمی و ملموس نمودن هر چه بیشتر آنها.
4 - دعا برای گشوده نشدن درهای جهنم و بسته ماندن آن.

جدول مراقبه: توجه به اینکه ابواب خشم خداوند بسته است

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 86