فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

24 - ابواب خشم خداوند بسته است

متن: و ابواب النیران مغلقه فاسئلوا ربکم ان لا یفتحها علیکم
ترجمه: و درهای آتش در این ماه بسته است، از پروردگار خویش مسئلت کنید تا مسدود بر شما باقی بماند.

علامت جهنمی بودن:

علامت و آثار جهنمی بودن یا بهشتی بودن، در پشت حجاب طبیعت و در همین عالم خاکی، از چگونگی بهره گرفتن از نعمتهای الهی به خوبی آشکار است زیرا -؛ همه نعمتهای الهی چنین اند که اگر در راه رشد و تعالی انسان و انسانیت او به کار برده نشود به صورت نقمت در دنیا و آخرت و به نحو عکس عمل می کنند و موجب هلاکت و عذاب خواهند شد و من یبدل الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب(75) دلی که خداوند برای تدبر در آیات خود خلق فرموده و چشم و گوشی که برای بصیرت و شنوایی حقایق الهیه مرحمت نموده اگر در مسیر خود استفاده نشود و از افق حیوانیت تجاوز نکند و به مقام انسانیت نرسد، چنین انسانی به حقیقت حیوانیت نزدیکتر است، گرچه به صورت انسانی باشد؛ بلکه گمراهتر از سایر حیوانات است و قوای ملکی و حس او هر یک دری به سوی جهنم خواهد شد و چشم و گوش، بطن و فرج و دست و پا و زبان او که اقالیم سبعه ملکیه او نامیده می شوند، هفت جهنم سوزان خواهند بود که طرف قیاس با آتش دنیا و سوزندگی آن نیست. و بر همین حال است حقیقت اشیائی که بوسیله این قوا در آنها تصرف می شود؛ اعم از زمین و آسمان و آنچه در آن است.
تمام آتش دوزخ و عذاب قبر و قیامت و غیر آنها را که شنیدی و قیاس کردی به آتش دنیا و عذاب دنیا، اشتباه فهمیدی؛ بد قیاس کردی؛ آتش این عالم یک امر عرضی سردی است. عذاب این عالم خیلی سهل و آسان است. ادراک تو در این عالم ناقص و کوتاه است. همه آتشهای این عالم را جمع کنند، روح انسان را نمی تواند بسوزاند؛ آنجا آتشش علاوه بر اینکه جسم را می سوزاند روح را می سوزاند؛ قلب را ذوب می کند؛ فؤاد را محترق می نماید. تمام اینها را که شنیدی و آنچه تاکنون از هر که شنیدی جهنم اعمال تو است که در آنجا حاضر می بینی که خدای تعالی می فرماید: و وجدوا ما عملوا حاضراً(76). یعنی یافتند آنچه کرده بودند، حاضر، اینجا مال یتیم خوردی لذت بردی، خدا می داند آن صورتی که در آن عالم از آن در جهنم می بینی و آن ذلتی که در آنجا نصیب تو است چیست؟ اینجا بد گفتی به مردم؛ قلب مردم را سوزانیدی، این سوزش قلب عباد خدا را خدا می داند چه عذابی دارد در آن دنیا؛ وقتی که دیدی می فهمی چه عذابی خودت برای خودت تهیه کردی. وقتی غیبت کردی، صورت ملکوتی او برای تو تهیه شد، به تو رد می شود، با او محشوری و خواهی عذاب آن را چشید(77).

جهنم باطن اعمال زشت بنی انسان:

ای بیچاره انسان! جهنم و عذابهای گوناگون عالم ملکوت و قیامت صورتهای عمل و اخلاق خودتست. تو به دست خود، خویشتن را دچار ذلت و زحمت کردی و می کنی، تو با پای خود به جهنم می روی و به عمل خود، جهنم درست می کنی. جهنم نیست جز باطن عملهای ناهنجار تو. ظلمتها و وحشتهای برزخ و قبر و قیامت نیست جز ظل ظلمانی اخلاق فاسده و عقاید باطله بنی الانسان:
فمن یعمل مثقال ذره خیراًیره و من یعمل مثقال ذره شراًیره(78)
امیر المومنین (علیه السلام) می فرماید: این آیه شریفه، محکمترین آیات است. و ظاهر این آیه شریفه آن است که خود عمل خوب و بد را می بینیم.
در آیه 30 آل عمران فرماید: یوم تجد کل نفس ما عملت ما عملت من خیر محضراً و ما عملت من سوء(79)
اگر اعمال بنی الانسان نبود و صورتهای غیبی عملهای زشت ما نبود، جهنمی نبود و همه عالم غیب برد و سلامت بود(80).
از ابواب جهنم همین هواهای نفسانی و لذت طلبیهای مادی است که خداوند در این ماه ترک عمومی آن را حکم فرموده است تا انسان طعم حیات انسانی و کرامت نفسانی را بچشد.