فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - آنگاه برنامه های عبادی مقبول افتاده است که در جان آثار حیات طیبه آن مشاهده شود. این ملاک را همیشه در نظر داشته باشیم
2 - تدبر در آیات قرآن که صحنه های بهشت را به تصویر کشیده است، کنیم تا شوق آرزوهای اخروی را در خویش حس کنیم.
3 - از خدا بخواهیم که ابواب رحمت خویش را بر ما نبندد.
4 - نعمتهای الهی را ضایع نکنیم و شکر آن را که استفاده آن نعمتها در جهت تحصیل سعادت و کمال است بجا آوریم.

جدول مراقبه: توجه به اینکه ابواب رحمت الهی گشوده است

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 83

24 - ابواب خشم خداوند بسته است

متن: و ابواب النیران مغلقه فاسئلوا ربکم ان لا یفتحها علیکم
ترجمه: و درهای آتش در این ماه بسته است، از پروردگار خویش مسئلت کنید تا مسدود بر شما باقی بماند.