فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

در بهره گیری از نعمات الهی:

ای عزیز! اکنون که فرصت است و سرمایه عمر عزیز در دست است و طریق سلوک الی الله مفتوح است و درهای رحمت حق باز است و سلامتی و قوت اعضا و قوا برقرار است و دارالزرع عالم ملک برپاست، همتی کن و قدر این نعم الهیه را بفهم و از آنها استفاده نما و کمالات روحانیه و سعادات ازلیه ابدیه را تحصیل کن، و از این همه معارف که قرآن شریف آسمانی و اهل بیت عصمت، (علیه السلام)، در بسط ارض طبیعت مظلمه بسط دادند و عالم را به انوار ساطعه الهیه روشن فرمودند، تو نیز بهره ای بردار و ارض طبیعت مظلمه خود را به نور الهی روشن کن و چشم و گوش و لسان و دیگر قوای ظاهره و باطنه را به نور حق تعالی منور کن و تبدیل این ارض ظلمانی را به ارض نورانی بلکه آسمان عقلانی کن. یوم تبدل الارض غیر الارض،(72) و اشرقت الارض بنور ربها(73) در آن روز اگر ارض تو غیر ارض نشده باشد و به نور رب نورانی نگردیده باشد، ظلمتها و سختیها و وحشتها و فشارها و ذلتها و عذابها داری(74).
در این فرصت مغتنم خویش را با هر رنج و زحمتی که شده داخل ابواب رحمت بکشانیم و از خدا بخواهیم که آثار حیات طیبه و یقین و معرفتش را که ظهوره بهره مندی از آن بهشت است؛ نصیبمان بنماید.

توصیه های عملی:

1 - آنگاه برنامه های عبادی مقبول افتاده است که در جان آثار حیات طیبه آن مشاهده شود. این ملاک را همیشه در نظر داشته باشیم
2 - تدبر در آیات قرآن که صحنه های بهشت را به تصویر کشیده است، کنیم تا شوق آرزوهای اخروی را در خویش حس کنیم.
3 - از خدا بخواهیم که ابواب رحمت خویش را بر ما نبندد.
4 - نعمتهای الهی را ضایع نکنیم و شکر آن را که استفاده آن نعمتها در جهت تحصیل سعادت و کمال است بجا آوریم.

جدول مراقبه: توجه به اینکه ابواب رحمت الهی گشوده است

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 83