فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

جدول مراقبه: صله رحم

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 70

20 - نمازهای مستحبی

متن: و من تطوع فیه بصلوه کتب الله له برائه من النار
ترجمه: و هر کس نماز مستحبی در این ماه بخواند، خداوند برایش آزادی از آتش را ثبت می فرماید.
در احادیث معتبره تأکیدی به سرحد وجوب برای نوافل یومیه وارد شده است و سر آن ارتباطی است که با نمازهای واجب دارد. چنانچه در روایت از امام صادق (علیه السلام)، وارد است:
انما امروا بالنوافل لیتم لهم ما نقصوا من الفریضه(66)
از برای نوافل یومیه فضیلت بسیار است. بلکه در بعض روایات ترک آن را معصیت شمرده؛ و در بعض دیگر در این مقام فرموده: خداوند عذاب می کند بر ترک سنت. و در بعضی روایات تعبیر به وجوب فرموده. و این از برای تأکید در اتیان آنهاست و زجر از ترک آنها. و سزاوار این است که انسان حتی الامکان آنها را ترک نکند. زیرا که به حسب روایات شریفه نکته جعل آنها برای اتمام فرایض و قبولی آنهاست. و در بعضی روایت می فرماید: شیعیان ما [اهل ] پنجاه و یک رکعت نماز هستند، و از آن حدیث ظاهر می شود که اصحاب اتیان آن هستند نه عقیده به آن، مقابل اهل سنت. چنانچه از حدیث علائم مؤمن نیز همین ظاهر شود(67).
در کاستن از ساعات غفلت و افزایش ساعات ذکر و عبادت در زندگی خویش، و نمازهای مستحبی جدیت بیشتری داشته باشیم -؛ زیرا خاصیت اصلی نمازهای مستحبی جبران نقائص و کوتاهیهای در فرائض است.

توصیه های عملی:

1 - پس از فرائض یومیه، موکدترین نمازهای مستحبی نوافل یومیه است. تا آنجا که می توانیم در بجا آوردن آنها کوتاهی نکنیم. اگر توفیق بجا آوردن همه نوافل یومیه را نداریم، از نافله صبح و نماز وتیره شروع کنیم.
2 - خواندن نماز شب که به فرمایش حضرت امام (ره): نماز شب را حتماً بجا آورید(68).
3 - از نماز غفیله و سایر نمازهای مستحبی، بقدر اقبال قلب و نه تحمیل و اکراه، غفلت نکنیم.