فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - سعی بر اصلاح و وصل ارحام داشته باشیم؛ چه درباره خودمان و چه درباره اطرافیان
2 - ارتباط با همه اقوام به منظور اطلاع یافتن از نیازمندیهای آنها و سپس در حد توان و به اندازه مقدور در جلب منافع و دفع مضار از آنها اقدام کنیم.
3 - در میان ارحام نسبت به پدر و مادر احترام و رسیدگی ویژه ای داشته باشیم.

جدول مراقبه: صله رحم

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 70

20 - نمازهای مستحبی

متن: و من تطوع فیه بصلوه کتب الله له برائه من النار
ترجمه: و هر کس نماز مستحبی در این ماه بخواند، خداوند برایش آزادی از آتش را ثبت می فرماید.
در احادیث معتبره تأکیدی به سرحد وجوب برای نوافل یومیه وارد شده است و سر آن ارتباطی است که با نمازهای واجب دارد. چنانچه در روایت از امام صادق (علیه السلام)، وارد است:
انما امروا بالنوافل لیتم لهم ما نقصوا من الفریضه(66)
از برای نوافل یومیه فضیلت بسیار است. بلکه در بعض روایات ترک آن را معصیت شمرده؛ و در بعض دیگر در این مقام فرموده: خداوند عذاب می کند بر ترک سنت. و در بعضی روایات تعبیر به وجوب فرموده. و این از برای تأکید در اتیان آنهاست و زجر از ترک آنها. و سزاوار این است که انسان حتی الامکان آنها را ترک نکند. زیرا که به حسب روایات شریفه نکته جعل آنها برای اتمام فرایض و قبولی آنهاست. و در بعضی روایت می فرماید: شیعیان ما [اهل ] پنجاه و یک رکعت نماز هستند، و از آن حدیث ظاهر می شود که اصحاب اتیان آن هستند نه عقیده به آن، مقابل اهل سنت. چنانچه از حدیث علائم مؤمن نیز همین ظاهر شود(67).
در کاستن از ساعات غفلت و افزایش ساعات ذکر و عبادت در زندگی خویش، و نمازهای مستحبی جدیت بیشتری داشته باشیم -؛ زیرا خاصیت اصلی نمازهای مستحبی جبران نقائص و کوتاهیهای در فرائض است.