فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

جدول مراقبه: آسان گرفتن به زیر دست

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 68

19 - صله رحم

متن: و من وصل فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقاه و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقاه.
ترجمه: و کسی که در این ماه به خویشاوندان بپیوندد، خداوند به رحمت خویش با او ملاقات خواهد کرد و کسی که از رحم خویش ببرد خداوند رحمت خویش را از او منقطع خواهد نمود.
از زبان بستگان امام (ره) می شنویم که ایشان شدیداً نسبت به برادران و خواهران و ارحام خصوصاً نسبت به پدر و مادر عاطفی بودند و بارها می فرمودند که:
اینکه می گویند: بهشت زیر پای مادران است، یعنی اینقدر باید جلوی پای مادر صورت به خاک بمالی تا خدا تو را به بهشت ببرد(65).
آیا خویشاوندانی نداریم که میانمان کدورتهایی موجود باشد؟ مطابق با فرمایش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وظیفه ما چه خواهد بود؟

توصیه های عملی:

1 - سعی بر اصلاح و وصل ارحام داشته باشیم؛ چه درباره خودمان و چه درباره اطرافیان
2 - ارتباط با همه اقوام به منظور اطلاع یافتن از نیازمندیهای آنها و سپس در حد توان و به اندازه مقدور در جلب منافع و دفع مضار از آنها اقدام کنیم.
3 - در میان ارحام نسبت به پدر و مادر احترام و رسیدگی ویژه ای داشته باشیم.