فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - انجام دادن امور شخصی خود و نداشتن زحمت برای دیگران
2 - در مورد کسانی که برای ما موظف به انجام کارهای محوله هستند تخفیف ویژه ای برای ایام ماه مبارک در نظر بگیریم.
3 - بطور کلی زحمت خود را تا آنجا که می شود و می توانیم از دوش سایرین برداریم؛ بلکه موجبات راحت و آسایش آنها را بیش از پیش فراهم کنیم.

جدول مراقبه: آسان گرفتن به زیر دست

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 68

19 - صله رحم

متن: و من وصل فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقاه و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقاه.
ترجمه: و کسی که در این ماه به خویشاوندان بپیوندد، خداوند به رحمت خویش با او ملاقات خواهد کرد و کسی که از رحم خویش ببرد خداوند رحمت خویش را از او منقطع خواهد نمود.
از زبان بستگان امام (ره) می شنویم که ایشان شدیداً نسبت به برادران و خواهران و ارحام خصوصاً نسبت به پدر و مادر عاطفی بودند و بارها می فرمودند که:
اینکه می گویند: بهشت زیر پای مادران است، یعنی اینقدر باید جلوی پای مادر صورت به خاک بمالی تا خدا تو را به بهشت ببرد(65).
آیا خویشاوندانی نداریم که میانمان کدورتهایی موجود باشد؟ مطابق با فرمایش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وظیفه ما چه خواهد بود؟