فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

مهارتهای عملی در اخلاق:

مجاهدتهای علمی در شناخت محاسن اخلاق و رذایل اخلاق و آثار و تبعات دنیوی و اخروی هر کدام از یک سو و مجاهدتهای عملی و کسب مهارتهایی که جز از طریق اقدام به عمل و تجربه میدان عمل و پنجه در پنجه افکندن با مشکلات آن حاصل نمی شود از سوی دیگر، مکمل سیر در تهذیب و خودسازی است، اما جرأت و جسارت توفیق در عمل نیازمند توجه به این نکته اساسی است که:
بهترین علاجها که علماء اخلاق و اهل سلوک از برای این مفاسد اخلاقی فرموده اند این است که هر یک از این ملکات زشت را که در خود می بینی، در نظر بگیری و بر خلاف آن تا چندی مردانه قیام و اقدام کنی و همت بگماری بر خلاف نفس تا مدتی، و بر ضد خواهش آن رذیله رفتار کنی و از خدای تعالی در هر حال توفیق طلب کنی که با تو اعانت کند در این مجاهده، مسلماً بعد از مدت قلیلی آن خلق زشت رفع شده و شیطان و جندش از این سنگر فرار کرده، جنود رحمانی به جای آنها بر قرار می شود.
مثلاً یکی از ذمایم اخلاق، که اسباب هلاکت انسان است و موجب فشار قبر است و انسان را در دو دنیا معذب دارد، بد خلقی با اهل خانه یا همسایگان یا هم شغلها یا اهل بازار و محله است، که این زاییده غضب و شهوت است، اگر انسان مجاهد مدتی در صدد بر آید که هر وقت نا ملایمی پیش آمد می کند از برای او و آتش غضب شعله ور می شود و بنای سوزاندن باطن را می گذارد و دعوت می کند او را بر ناسزا گفتن و بد گویی کردن، بر خلاف نفس اقدام کرده عاقبت بد و نتیجه زشت این خلق را یاد بیاورد، در عوض ملایمت به خرج بدهد و در باطن شیطان را لعن کند و به خدا از او پناه ببرد، من به شما قول می دهم که اگر چنین رفتاری کنید، بعد از چند مرتبه تکرار، آن خلق بکلی عوض شده و خلق نیکو در باطن مملکت شما منزل می کند(62).
چه تغییری باید در رفتار خویش بدهیم تا موجب دریافت جواز عبور از صراط باشد؟

توصیه های عملی:

1 - عمل نمودن به آنچه می دانیم من عمل بما علم علمه الله علم ما لا یعلم هر کس عمل کند آنچه را که می داند خداوند خواهد آموخت به او آنچه را که نمی داند.
2 - استفاده از محضر استاد خود ساخته و صاحب نفسی که سخنان او در جان تأثیر کند، یا مطالعه کتب اخلاقی او، مانند: کتب ارزشمند اخلاقی حضرت امام (ره)
3 - ملکات زشت خود را در نظر گرفته در عمل بر خلاف آن مقاومت و صبر پیشه کنید؛ و در این امر از خداوند متعال مرتباً کمک بخواهید.
4 - مداومت در ذکر شریف لا حول ولا قوه الا با لله العلی العظیم.

جدول مراقبه: حسن خلق

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 66